University Leadership

University Leadership

University Leadership

Secretary of the CPC SCUT Committee
Zhang Xichun
President
Gao Song

Deputy Secretaries of the CPC SCUT Committee
Gao Song
Liu Qijin
Tao Shaojing
Mai Junhong
Vice Presidents
Zhu Min
Li Zheng
Li Weiqing

Secretary of the Commission for Discipline Inspection
Liu Qijin

Standing Members of the CPC SCUT Committee
Zhang Xichun
Gao Song
Liu Qijin
Tao Shaojing
Mai Junhong
Zhu Min
Li Zheng
Li Weiqing
Wang Danping
Zou Hao
Wang Jun
Assistants to the President
Zhang Ming
Su Cheng
Fang Jundong返回原图
/